May 22

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, FONDO SOLIDARIO E MATERIAL ESCOLAR

A Consellería de Cultura, Educación e O.U. publica a ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19.

As bases da convocatoria e o formulario son accesibles na web da Consellería de Educación ou na sede electrónica da Xunta de Galicia.

As solicitudes poden facerse a través da sede electrónica ou nas dependencias do centro.

Prazo: do 22 de maio ao 22 de xuño de 2018.

Instrucciones

 

Feb 27

ADMISIÓN ALUMNADO 2018/19

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018/19

 

(Normativa reguladora: Decreto 254/2012 do 13 de decembro – Orde do 12 de marzo de 2013 – Orde do 25 de xaneiro de 2017)

Ourense, a 28 de febreiro de 2018

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS EN DISTINTOS NIVEIS DE ENSINO

Curso / Etapa Vacantes Reservas NEE
4º Educación Infantil 25 3
5º Educación Infantil 4 (*)
6º Educación Infantil 9
1º Educación Primaria 10 1
2º Educación Primaria 2
3º Educación Primaria 1 (*)
4º Educación Primaria 1
5º Educación Primaria 0
6º Educación Primaria 7
1º ESO 5
2º ESO 8
3º ESO 0
4º ESO 1

(*) Vacantes convocadas a 28 de febreiro dispostas pola comisión de escolarización a 14 de marzo de 2018

GARANTÍA DE PERMANENCIA: O alumnado matriculado no centro ten garantía de permanencia. Se presenta solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo ao mesmo tempo á dirección. En caso de resultar admitido no outro centro, o posto escolar quedará vacante a efectos de admisión de novo alumnado.

SOLICITUDES: Só se pode presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE POR ALUMNO NUN ÚNICO CENTRO, QUE TERÁ CARÁCTER VINCULANTE. Nela poderán relacionarse ata seis centros por orde de preferencia. A infracción desta norma determina a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

Hai dúas modalidades de PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES para novo alumnado:

 1. TELEMÁTICA: A TRAVÉS DA APLICACIÓN https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
 2. PRESENCIAL: PRESENTAR NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO A DOCUMENTACIÓN:

NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES CUBERTAS A LAPIS NIN CON CORRECCIÓNS MANUAIS EVIDENTES

PRAZOS:

 • PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ao 20 de marzo de 2018
 • PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMO en caso de haber máis solicitantes que prazas: do 23 de marzo ao 9 de abril ambos inclusive. Informarase deste extremo a través do taboleiro de anuncios e da Secretaría Virtual da web do colexio.
 • EXPOSICIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: 24 de abril.
 • PRAZO DE RECLAMACIÓNS: do 25 de abril ao 3 de maio ambos inclusive.
 • EXPOSICIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: 14 de maio.
 • FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA: do 20 ao 29 de xuño.
 • FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN ESO e bacharelato: do 25 de xuño ao 10 de xullo.

ZONIFICACIÓN:

Área de Influencia do centro: todas as rúas incluidas no perímetro: Ribeira Sacra dende os límites do termo municipal ata a Ponte Nova (ponte Loña, As Lagoas…) Avda. de Marín e Eulogio Gómez Franqueira ata o enlace coa N-120 (A Ponte, Quintián…) N-120 ata Glorieta do Couto, Ervedelo, Faustino Santalices ata Francisco de Moure, Francisco de Moure ata Praza do Couto, Avda. Portugal ata Marcelo Macías, Marcelo Macías ata Ponte Codesal, Domingo Fontán, Rúa Coruña, Pena Trevinca, Crtra. da Granxa ate Serra Martiñá, Serra Martiñá ata fin do termo municipal pola vía férrea (Penarredonda, Peza, Porteliña)

Área limítrofe: resto do Concello de Ourense

Puntuación do domicilio familiar:      en área de influencia 6 puntos. En área limítrofe 3 puntos.

Puntuación do lugar de traballo:       en área de influencia 4 puntos. En área limítrofe 2 puntos.

VALORACIÓN DA RENDA DO ANO 2016: Terase en conta o valor da suma das casiñas 392 (base impoñible xeral) e 405 (base impoñible do aforro) da declaración da renda 2016 dividido entre o número de membros computables a 28 de febreiro de 2018:

 • Inferior a 3.195,07                                                    3 PUNTOS
 • Igual ou superior a 3.195,07 e inferior a 4.792,60   2 PUNTOS
 • Igual ou superior a 792,60 e inferior a 6.390,13      1 PUNTO
 • Igual ou superior a 6.390,13                                    0 PUNTOS

CRITERIO COMPLEMENTARIO ESTABLECIDO POLO CENTRO: Conforme ao establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de marzo de 2013, a titularidade do centro outorgará 1 punto a familiares do antigo alumnado ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o que se acreditará xuntando á solicitude os libros de familia pertinentes ata demostrar o grado de consanguinidade ou afinidade do solicitante co/a antigo/a alumno/a.

CRITERIO DE DESEMPATE (Resolución do 28 de febreiro de 2018): As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras “Z” e “T”; así mesmo afectan ao segundo apelido as letras  “C” e “J”.

ADSCRICIÓN A CENTRO PÚBLICO: O centro está adscrito ao IES As Lagoas. O alumnado que remata 4º de ESO pode facer reserva de praza durante a primeira quincena de febreiro para cursar 1º de Bacharelato no instituto.

 SERVIZOS E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Dispón de servicio de comedor con cociña propia e de atención a madrugadores dende as 7:45 horas ambos xestionados polo propio centro. Todas as actividades extraescolares e servizos complementarios ofertados polo centro desenvólvense sen ánimo de lucro e son presupostados con criterios de sustentabilidade e autofinanciación.

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO: Elaborado polo equipo directivo e aprobado polo consello escolar, recolle os principios da nosa filosofía educativa, expresa o CARACTER PROPIO e marca as directrices de xestión que serven de referencia a toda a Comunidade Educativa, con carácter integrador.

Como escola vicenciana baseamos a nosa educación na integración social do alumnado e na sensibilización polos máis débiles. Vivimos os valores evanxélicos dentro do respecto a outras crenzas. A educación relixiosa forma parte da educación na fe e impártese dentro do horario escolar.

Mar 22

ADMISIÓN DE ALUMNADO: SOLICITUDES RECIBIDAS

FINALIZADO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, NO ES NECESARIO APORTAR DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, DADO QUE HAY VACANTES SUFICIENTES PARA TODO EL ALUMNADO SOLICITANTE

Curso / Etapa Vacantes Solicitudes
4º Educación Infantil 25 14
5º Educación Infantil 8 1
6º Educación Infantil 10 0
1º Educación Primaria 6 1
2º Educación Primaria 3 0
3º Educación Primaria 1 0
4º Educación Primaria 2 0
5º Educación Primaria 5 2
6º Educación Primaria 0 0
1º ESO 5 0
2º ESO 0 1
3º ESO 1 0
4º ESO 7 0