May 08

RESTABLECIDO PLAZO DE ADMISIÓN

De acuerdo con la “RESOLUCIÓN del 5 de mayo de 2020, de la “Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ” se reestablecen los plazos de admisión de alumnado para el curso 2020/2021

Plazo del 11 al 18 de mayo de 2020

Se puede presentar este formulario directamente en la “sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED550B)” aunque con posterioridad lo tendrá que presentar en el centro.

Puede adelantarnos la documentación por correo electrónico a admin@lapurisimaourense.es a la espera de enviarnos la documentación original. También puede utilizar este correo para solucionar cualquier duda que le surja.

DOCUMENTACIÓN:

 • Documento de solicitud de admisión debidamente cumplimentado y firmado por ambos progenitores y alumnos si corresponde.
  (A bolígrafo azul, en letras mayúsculas perfectamente legibles y sin tachaduras)
 • Fotocopia del DNI/NIE/PASAPORTE de todos los miembros de la unidad familiar y libro de familia.
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir los requisitos académicos exigidos en cada nivel educativo o etapa, en caso de que proceda.
 • Convenio regulador o resolución judicial de separación judicial o divorcio, se es el caso.
 • En caso de oponerse a las consultas de comprobación de datos debe adjuntar la documentación justificativa. (Certificados de empadronamiento, de ingresos y cualquier otra información identificativa)

PLAZOS Y FECHAS IMPORTANTES

DESCRIPCIÓN FECHAS IMPORTANTES
1 PROCESO DE ADMISIÓN
1.1 Presentación de solicitudes Del 11 al 18 de mayo
1.2 Publicación de listado provisional de alumnado admitido y no admitido 8 de junio
1.3 Plazo de reclamación 9,10 y 11 de junio
1.4 Exposición de listados definitivos de alumnado admitido y non admitido. 26 de junio
2 PERÍODO DE MATRÍCULA
2.1 Matrícula de E.infantil y E.primaria 1 al 10 de julio
2.2 Matrícula de E.S.O 1 al 10 de julio y extraordinaria del 1 al 10 de septiembre

Mar 13

Admisión alumnado curso 2020/2021

Última noticia: Amplíase o prazo unha semana máis dende o inicio das clases que de momento está previsto para o día 30/03/2020

Polo tanto o novo prazo para presentar solicitudes é ata o 06/04/2020

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes


ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2020/2021

(Normativa reguladora: Decreto 254/2012 do 13 de decembro – Orde do 12 de marzo de 2013 – Orde do 25 de xaneiro de 2017)

Ourense, a 28 de febreiro de 2020

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS EN DISTINTOS NIVEIS DE ENSINO

Curso / Etapa Vacantes Reservas NEE
4º Educación Infantil 25 3
5º Educación Infantil 5
6º Educación Infantil 2
1º Educación Primaria 5
2º Educación Primaria 6
3º Educación Primaria 8
4º Educación Primaria 3
5º Educación Primaria 0
6º Educación Primaria 0
1º ESO 5
2º ESO 4
3º ESO 3
4º ESO 10

GARANTÍA DE PERMANENCIA: O alumnado matriculado no centro ten garantía de permanencia. Se presenta solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo ao mesmo tempo á dirección. En caso de resultar admitido no outro centro, o posto escolar quedará vacante a efectos de admisión de novo alumnado.

SOLICITUDES: Só se pode presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE POR ALUMNO NUN ÚNICO CENTRO, QUE TERÁ CARÁCTER VINCULANTE. Nela poderán relacionarse ata seis centros por orde de preferencia. A infracción desta norma determina a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

Hai dúas modalidades de PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES para novo alumnado:

 1. TELEMÁTICA: A TRAVÉS DA APLICACIÓN https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
 2. PRESENCIAL: PRESENTAR NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO A DOCUMENTACIÓN:
  • FORMULARIO DE ADMISIÓN (ANEXO II) CUBERTO E ASINADO POR AMBOS PROXENITORES. Pódese solicitar nas dependencias do centro, descargarse da sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED550B) ou descargando o Modelo desde enlace ED550B-G
  • FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA OU DO DNI DO/A ALUMNO/A.
  • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II, se é o caso.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se e o caso.

Más información en: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30140

NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES CUBERTAS A LAPIS NIN CON CORRECCIÓNS MANUAIS EVIDENTES

PRAZOS:

 • PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ao 23 de marzo de 2020 ** Soamente en centros nos que solicitamos o día 20 de marzo como non lectivo.
 • PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMO en caso de haber máis solicitantes que prazas: do 25 de marzo ao 5 de abril ambos inclusive. Informarase deste extremo a través do taboleiro de anuncios e da Secretaría Virtual da web do colexio.
 • EXPOSICIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: 24 de abril.
 • PRAZO DE RECLAMACIÓNS: do 25 de abril ao 2 de maio ambos inclusive.
 • EXPOSICIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: 14 de maio.
 • RECLAMACIÓNS ANTE A XEFATURA PROVINCIAL (Artigo 32.2 da orde de 12 de Marzo): 1 mes desde a publicación.
 • FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA: do 20 ao 30 de xuño.
 • FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN E.S.O e BACHERELATO: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA PARA A E.S.O: do 02 ao 11 de setembro.

ZONIFICACIÓN:

Área de Influencia do centro: todas as rúas incluidas no perímetro: Ribeira Sacra dende os límites do termo municipal ata a Ponte Nova (ponte Loña, As Lagoas…) Avda. de Marín e Eulogio Gómez Franqueira ata o enlace coa N-120 (A Ponte, Quintián…) N-120 ata Glorieta do Couto, Ervedelo, Faustino Santalices ata Francisco de Moure, Francisco de Moure ata Praza do Couto, Avda. Portugal ata Marcelo Macías, Marcelo Macías ata Ponte Codesal, Domingo Fontán, Rúa Coruña, Pena Trevinca, Crtra. da Granxa ate Serra Martiñá, Serra Martiñá ata fin do termo municipal pola vía férrea (Penarredonda, Peza, Porteliña)

Área limítrofe: resto do Concello de Ourense

Puntuación do domicilio familiar:      en área de influencia 6 puntos. En área limítrofe 3 puntos.

Puntuación do lugar de traballo:       en área de influencia 4 puntos. En área limítrofe 2 puntos.

VALORACIÓN DA RENDA DO ANO 2018: Terase en conta o valor da suma das casiñas 392 (base impoñible xeral) e 405 (base impoñible do aforro) da declaración da renda 2018 dividido entre o número de membros computables a 28 de febreiro de 2020:

 • Inferior a 3.195,07                                                    3 PUNTOS
 • Igual ou superior a 3.195,07 e inferior a 4.792,60   2 PUNTOS
 • Igual ou superior a 4.792,60 e inferior a 6.390,13      1 PUNTO
 • Igual ou superior a 6.390,13                                    0 PUNTOS

CRITERIO COMPLEMENTARIO ESTABLECIDO POLO CENTRO: Conforme ao establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de marzo de 2013, a titularidade do centro outorgará 1 punto a familiares do antigo alumnado do centro ou doutro centro da rede de centros educativos vicencianos ata segundo grao de consanguinidade, o que se acreditará xuntando á solicitude os libros de familia pertinentes ata demostrar o grado de consanguinidade ou afinidade do solicitante co/a antigo/a alumno/a.

CRITERIO DE DESEMPATE (Resolución do 26 de febreiro de 2020): As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras “T” e “G”; así mesmo afectan ao segundo apelido as letras  “E” e “X”.

ADSCRICIÓN A CENTRO PÚBLICO: O centro está adscrito ao IES As Lagoas. O alumnado que remata 4º de ESO pode facer reserva de praza durante a primeira quincena de febreiro para cursar 1º de Bacharelato no instituto.

 SERVIZOS E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Dispón de servicio de comedor con cociña propia e de atención a madrugadores dende as 7:45 horas ambos xestionados polo propio centro. Todas as actividades extraescolares e servizos complementarios ofertados polo centro desenvólvense sen ánimo de lucro e son presupostados con criterios de sustentabilidade e autofinanciación.

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO: Elaborado polo equipo directivo e aprobado polo consello escolar, recolle os principios da nosa filosofía educativa, expresa o CARACTER PROPIO e marca as directrices de xestión que serven de referencia a toda a Comunidade Educativa, con carácter integrador.

Como escola vicenciana baseamos a nosa educación na integración social do alumnado e na sensibilización polos máis débiles. Vivimos os valores evanxélicos dentro do respecto a outras crenzas. A educación relixiosa forma parte da educación na fe e impártese dentro do horario escolar.

Feb 28

Admisión Alumnado curso 2019/2020

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019/2020

 

(Normativa reguladora: Decreto 254/2012 do 13 de decembro – Orde do 12 de marzo de 2013 – Orde do 25 de xaneiro de 2017)

Ourense, a 28 de febreiro de 2019

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS EN DISTINTOS NIVEIS DE ENSINO

Curso / Etapa Vacantes Reservas NEE
4º Educación Infantil 25 3
5º Educación Infantil 3
6º Educación Infantil 6
1º Educación Primaria 7 1
2º Educación Primaria 10
3º Educación Primaria 3
4º Educación Primaria 0
5º Educación Primaria 0
6º Educación Primaria 3
1º ESO 13
2º ESO 0
3º ESO 9
4º ESO 7

GARANTÍA DE PERMANENCIA: O alumnado matriculado no centro ten garantía de permanencia. Se presenta solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo ao mesmo tempo á dirección. En caso de resultar admitido no outro centro, o posto escolar quedará vacante a efectos de admisión de novo alumnado.

SOLICITUDES: Só se pode presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE POR ALUMNO NUN ÚNICO CENTRO, QUE TERÁ CARÁCTER VINCULANTE. Nela poderán relacionarse ata seis centros por orde de preferencia. A infracción desta norma determina a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

Hai dúas modalidades de PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES para novo alumnado:

 1. TELEMÁTICA: A TRAVÉS DA APLICACIÓN https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
 2. PRESENCIAL: PRESENTAR NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO A DOCUMENTACIÓN:
  • FORMULARIO DE ADMISIÓN (ANEXO II) CUBERTO E ASINADO POR AMBOS PROXENITORES. Pódese solicitar nas dependencias do centro, descargarse da sede electrónica da Xunta de Galicia (procedemento ED550B) ou da páxina web da consellería http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923.
  • FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA OU DO DNI DO/A ALUMNO/A.
  • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos academicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II, se é o caso.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se e o caso.

NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES CUBERTAS A LAPIS NIN CON CORRECCIÓNS MANUAIS EVIDENTES

PRAZOS:

 • PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: do 1 ao 20 de marzo de 2019
 • PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMO en caso de haber máis solicitantes que prazas: do 25 de marzo ao 5 de abril ambos inclusive. Informarase deste extremo a través do taboleiro de anuncios e da Secretaría Virtual da web do colexio.
 • EXPOSICIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: 24 de abril.
 • PRAZO DE RECLAMACIÓNS: do 25 de abril ao 2 de maio ambos inclusive.
 • EXPOSICIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS: 14 de maio.
 • RECLAMACIÓNS ANTE A XEFATURA PROVINCIAL (Artigo 32.2 da orde de 12 de Marzo): 1 mes desde a publicación.
 • FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA: do 20 ao 30 de xuño.
 • FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA EN E.S.O e BACHERELATO: do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA PARA A E.S.O: do 02 ao 11 de setembro.

ZONIFICACIÓN:

Área de Influencia do centro: todas as rúas incluidas no perímetro: Ribeira Sacra dende os límites do termo municipal ata a Ponte Nova (ponte Loña, As Lagoas…) Avda. de Marín e Eulogio Gómez Franqueira ata o enlace coa N-120 (A Ponte, Quintián…) N-120 ata Glorieta do Couto, Ervedelo, Faustino Santalices ata Francisco de Moure, Francisco de Moure ata Praza do Couto, Avda. Portugal ata Marcelo Macías, Marcelo Macías ata Ponte Codesal, Domingo Fontán, Rúa Coruña, Pena Trevinca, Crtra. da Granxa ate Serra Martiñá, Serra Martiñá ata fin do termo municipal pola vía férrea (Penarredonda, Peza, Porteliña)

Área limítrofe: resto do Concello de Ourense

Puntuación do domicilio familiar:      en área de influencia 6 puntos. En área limítrofe 3 puntos.

Puntuación do lugar de traballo:       en área de influencia 4 puntos. En área limítrofe 2 puntos.

VALORACIÓN DA RENDA DO ANO 2016: Terase en conta o valor da suma das casiñas 392 (base impoñible xeral) e 405 (base impoñible do aforro) da declaración da renda 2016 dividido entre o número de membros computables a 28 de febreiro de 2018:

 • Inferior a 3.195,07                                                    3 PUNTOS
 • Igual ou superior a 3.195,07 e inferior a 4.792,60   2 PUNTOS
 • Igual ou superior a 4.792,60 e inferior a 6.390,13      1 PUNTO
 • Igual ou superior a 6.390,13                                    0 PUNTOS

CRITERIO COMPLEMENTARIO ESTABLECIDO POLO CENTRO: Conforme ao establecido no artigo 28 da ORDE do 12 de marzo de 2013, a titularidade do centro outorgará 1 punto a familiares do antigo alumnado ata segundo grao de consanguinidade ou afinidade, o que se acreditará xuntando á solicitude os libros de familia pertinentes ata demostrar o grado de consanguinidade ou afinidade do solicitante co/a antigo/a alumno/a.

CRITERIO DE DESEMPATE (Resolución do 28 de febreiro de 2018): As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras “E” e “C”; así mesmo afectan ao segundo apelido as letras  “U” e “P”.

ADSCRICIÓN A CENTRO PÚBLICO: O centro está adscrito ao IES As Lagoas. O alumnado que remata 4º de ESO pode facer reserva de praza durante a primeira quincena de febreiro para cursar 1º de Bacharelato no instituto.

 SERVIZOS E ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Dispón de servicio de comedor con cociña propia e de atención a madrugadores dende as 7:45 horas ambos xestionados polo propio centro. Todas as actividades extraescolares e servizos complementarios ofertados polo centro desenvólvense sen ánimo de lucro e son presupostados con criterios de sustentabilidade e autofinanciación.

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO: Elaborado polo equipo directivo e aprobado polo consello escolar, recolle os principios da nosa filosofía educativa, expresa o CARACTER PROPIO e marca as directrices de xestión que serven de referencia a toda a Comunidade Educativa, con carácter integrador.

Como escola vicenciana baseamos a nosa educación na integración social do alumnado e na sensibilización polos máis débiles. Vivimos os valores evanxélicos dentro do respecto a outras crenzas. A educación relixiosa forma parte da educación na fe e impártese dentro do horario escolar.